Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
4625
Hôm qua:
6142
Tuần này:
10767
Tháng này:
10767
Tất cả:
945017

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NÔNG THÔN MỚI

Ngày 05/12/2020 15:59:39

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NÔNG THÔN MỚI

1. Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh!

2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

3. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới là góp phần xây dựng Nga Sơn giàu đẹp văn minh!

4. Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và của mỗi người dân!

5. Xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân!

6. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc!

7. Chung sức xây dựng nông thôn mới vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân!

8. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới xây dựng quê hương Nga Sơn ngày càng giàu đẹp văn minh!

9. Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

12. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

13. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

14. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

15. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

16. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 05/12/2020 15:59:39 (GMT+7)

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NÔNG THÔN MỚI

1. Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh!

2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

3. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới là góp phần xây dựng Nga Sơn giàu đẹp văn minh!

4. Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và của mỗi người dân!

5. Xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân!

6. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc!

7. Chung sức xây dựng nông thôn mới vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân!

8. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới xây dựng quê hương Nga Sơn ngày càng giàu đẹp văn minh!

9. Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

12. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

13. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

14. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

15. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

16. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm