Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
364
Hôm qua:
936
Tuần này:
1300
Tháng này:
11948
Tất cả:
395345

Huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các Nghị quyết 33, 35, Chỉ thị 32 cuả Bộ chính Trị

Ngày 16/08/2019 11:30:59

Sáng ngày 12-9-2019 tại Trung tâm Hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy Nga Sơn tổ chức điểm cầu trực tuyến hội nghị của Tỉnh ủy Thanh Hóa triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 33 NQ/TW và Nghị quyết số 35, Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

hoctapnq351.jpg

Tham dự có đồng chí Mai Văn Hải- TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn; Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị; Trưởng, phó các phòng, ban, Chủ tịch MTTQ và trưởng, phó các đoàn thể cấp huyện, cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ chính quyền huyện và Ban thường vụ Đảng ủy 27 xã, thị trấn.

hoctapnq35.jpg

Các đồng chí lãnh đạo, đảng viên đã tiếp thu các nội dung hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy Thanh Hóa truyền sóng trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết 33 về Chiến lược bảo vệ BGQG. Ðây là một quyết sách chiến lược, kịp thời, thể hiện quyết tâm và các chủ trương, biện pháp mạnh mẽ nhằm phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh BGQG, không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

Hội nghị cũng nghe quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" được ban hành ngày 22-10-2018; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, Nghị quyết 35 của Bộ chính trị đã nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Hải- TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị sau hội nghi, các đồng chí cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh, huyện; bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung kết luận của đồng chí Trịnh Văn Chiến- Bí thư Tỉnh ủy về việc triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII tại đảng bộ, địa phương, đơn vị mình đạt kết quả cao nhất. Các cấp ủy đảng chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các Nghị quyết 33, 35, Chỉ thị 32 cuả Bộ chính Trị

Đăng lúc: 16/08/2019 11:30:59 (GMT+7)

Sáng ngày 12-9-2019 tại Trung tâm Hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy Nga Sơn tổ chức điểm cầu trực tuyến hội nghị của Tỉnh ủy Thanh Hóa triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 33 NQ/TW và Nghị quyết số 35, Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

hoctapnq351.jpg

Tham dự có đồng chí Mai Văn Hải- TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn; Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị; Trưởng, phó các phòng, ban, Chủ tịch MTTQ và trưởng, phó các đoàn thể cấp huyện, cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ chính quyền huyện và Ban thường vụ Đảng ủy 27 xã, thị trấn.

hoctapnq35.jpg

Các đồng chí lãnh đạo, đảng viên đã tiếp thu các nội dung hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy Thanh Hóa truyền sóng trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết 33 về Chiến lược bảo vệ BGQG. Ðây là một quyết sách chiến lược, kịp thời, thể hiện quyết tâm và các chủ trương, biện pháp mạnh mẽ nhằm phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh BGQG, không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

Hội nghị cũng nghe quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" được ban hành ngày 22-10-2018; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, Nghị quyết 35 của Bộ chính trị đã nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Hải- TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị sau hội nghi, các đồng chí cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh, huyện; bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung kết luận của đồng chí Trịnh Văn Chiến- Bí thư Tỉnh ủy về việc triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII tại đảng bộ, địa phương, đơn vị mình đạt kết quả cao nhất. Các cấp ủy đảng chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm