Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
358
Hôm qua:
936
Tuần này:
1294
Tháng này:
11942
Tất cả:
395339

UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 năm 2019

Ngày 21/09/2019 01:20:28

Chiều ngày 19/9/2019 tại phòng họp tầng 2 UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 năm 2019. Đồng chí Trần Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND huyện -Chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên UBND huyện, Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, Giám đốc Ban quản lý Dự án, Chi cục trưởng Chi cục thống kê, UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện.

thuongky t9.2019.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Theo chương trình làm việc, hội nghị thường kỳ tháng 9/2019 của UBND huyện đã thảo luận và cho ý kiến góp ý vào các dự thảo nội dung quan trọng trình Ban thường vụ Huyện ủy tại hội nghị ngày 24/9 sắp tới, cụ thể là: Thảo luận dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận số 51 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 32 ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận số 52 của Ban Bí thư (Khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; dự thảo báo cáo đề xuất chủ trương hỗ trợ mở rộng diện tích Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn và bàn một số công việc cần thiết.

Về phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với các nhiệm vụ, giải pháp đó là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về quản lý, điều hành về phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao và phát triển thị trường, tăng cường tiềm lực, đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, CN, TTCN, dịch vụ, lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện Nga Sơn.

Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, sự nghiệp giáo dục huyện Nga Sơn đã có những bước chuyển biến quan trọng về quy mô, mạng lưới trường, lớp ổn định, chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; số trường học đạt chuẩn quốc gia vượt mục tiêu đề ra, công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội, công tác phổ cập, chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn ngày một nâng lên. Phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện Nga Sơn tiếp tục phát triển và củng cố có tác động tích cực trong phát triển sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân toàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu được nghiên cứu, góp ý chỉ ra những nội dung cần bổ sung, sửa đổi và đưa ra các giải pháp hợp lý trong từng lĩnh vực, hoàn chỉnh các dự thảo nội dung, kế hoạch theo tình hình thực tế nhằm thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực từng phòng ban được đề cập tới trong các dự thảo theo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, nhìn chung các dự thảo được các ngành chuẩn bị đảm bảo đầy đủ chi tiết chất lượng về cả nội dung và thể thức.

Kết luận đồng chí Trần Ngọc Quyết- Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản, báo cáo trước ngày 24/9 để trình Ban thường vụ Huyện ủy tại hội nghị tuần tới, đảm bảo thống nhất hoàn thiện chi tiết dự thảo các báo cáo phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn huyện.

Tin: Lê Dung- ĐTT

UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 năm 2019

Đăng lúc: 21/09/2019 01:20:28 (GMT+7)

Chiều ngày 19/9/2019 tại phòng họp tầng 2 UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 năm 2019. Đồng chí Trần Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND huyện -Chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên UBND huyện, Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, Giám đốc Ban quản lý Dự án, Chi cục trưởng Chi cục thống kê, UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện.

thuongky t9.2019.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Theo chương trình làm việc, hội nghị thường kỳ tháng 9/2019 của UBND huyện đã thảo luận và cho ý kiến góp ý vào các dự thảo nội dung quan trọng trình Ban thường vụ Huyện ủy tại hội nghị ngày 24/9 sắp tới, cụ thể là: Thảo luận dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận số 51 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 32 ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận số 52 của Ban Bí thư (Khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; dự thảo báo cáo đề xuất chủ trương hỗ trợ mở rộng diện tích Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn và bàn một số công việc cần thiết.

Về phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với các nhiệm vụ, giải pháp đó là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về quản lý, điều hành về phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao và phát triển thị trường, tăng cường tiềm lực, đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, CN, TTCN, dịch vụ, lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện Nga Sơn.

Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, sự nghiệp giáo dục huyện Nga Sơn đã có những bước chuyển biến quan trọng về quy mô, mạng lưới trường, lớp ổn định, chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; số trường học đạt chuẩn quốc gia vượt mục tiêu đề ra, công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội, công tác phổ cập, chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn ngày một nâng lên. Phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện Nga Sơn tiếp tục phát triển và củng cố có tác động tích cực trong phát triển sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân toàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu được nghiên cứu, góp ý chỉ ra những nội dung cần bổ sung, sửa đổi và đưa ra các giải pháp hợp lý trong từng lĩnh vực, hoàn chỉnh các dự thảo nội dung, kế hoạch theo tình hình thực tế nhằm thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực từng phòng ban được đề cập tới trong các dự thảo theo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, nhìn chung các dự thảo được các ngành chuẩn bị đảm bảo đầy đủ chi tiết chất lượng về cả nội dung và thể thức.

Kết luận đồng chí Trần Ngọc Quyết- Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản, báo cáo trước ngày 24/9 để trình Ban thường vụ Huyện ủy tại hội nghị tuần tới, đảm bảo thống nhất hoàn thiện chi tiết dự thảo các báo cáo phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn huyện.

Tin: Lê Dung- ĐTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm