UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN
_________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________
  Ngày 26 tháng 09 năm 2019
BÁO CÁO CHI TIẾT TRẢ KẾT QUẢ
Đơn vị: UBND Huyện Nga Sơn
Từ ngày: 02-09-2019 đến ngày 25-09-2019
STT Mã hồ sơ Người nộp Địa chỉ Số điện thoại Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trả kết quả(ngày)
Ngày trả Số văn bản Tình trạng
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
Tài Chính Kế Hoạch
--- TCH07A - Thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1NS.TCH07A.190820.4465UBND XÃ BA ĐÌNH- CẦU VÀO TRẠM Y TẾ, CỐNG GÒ ÔNG ĐỈNH, XÃ BA ĐÌNH20-08-2019
07:50:39
27-08-2019
Từ 07:50 đến 16:30
2019-09-20 10:14:06Quá hạn 12 ngày
2NS.TCH07A.190823.4546UBND XÃ NGA LIÊN- TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA LIÊN 1, XÃ NGA LIÊN23-08-2019
10:21:05
30-08-2019
Từ 10:21 đến 16:30
2019-09-20 10:14:10Quá hạn 9 ngày
3NS.TCH07A.190826.4576UBND XÃ NGA YÊN- HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG TỪ THỨC KÉO DÀI ĐOẠN QUA NGA YÊN26-08-2019
09:25:25
03-09-2019
Từ 09:25 đến 16:30
2019-09-20 10:14:15Quá hạn 8 ngày
4NS.TCH07A.190826.4604BQLDA- LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT KÊ KHAI THUẾ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGA SON26-08-2019
15:39:52
03-09-2019
Từ 15:39 đến 16:30
2019-09-20 10:14:18Quá hạn 8 ngày
5NS.TCH07A.190829.4668UBND XÃ NGA PHÚ- ĐƯỜNG GIAO THÔNG TÂN HẢI ĐI TÂN PHÁT XÃ NGA PHÚ HUYỆN NGA SƠN29-08-2019
09:43:44
06-09-2019
Từ 09:43 đến 16:30
2019-09-20 10:14:21Quá hạn 5 ngày
6NS.TCH07A.190903.4730BQLDA- CẢI TẠO, NÂNG CẤP NGHĨA TRANG LIỆT SỸ, XÂY MỚI BỔ SUNG HỆ THỐNG MỘ VÀ LÁT GẠCH SÂN03-09-2019
14:14:08
10-09-2019
Từ 14:14 đến 16:30
2019-09-20 10:14:25Quá hạn 3 ngày
7NS.TCH07A.190903.4731BQLDA- CẢI TẠO NGHĨA LIỆT SỸ HUYỆN NGA SƠN- CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ BIA, TƯỢNG ĐẠI, KHU MỘ CŨ VÀ CÁC HÃNG MỤC KHÁC03-09-2019
14:17:27
10-09-2019
Từ 14:17 đến 16:30
2019-09-20 10:14:28Quá hạn 3 ngày
8NS.TCH07A.190903.4737BQLDA- ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ UBND XÃ ĐI TRUNG TÂM VH THÊ THAO XÃ NGA TIẾN03-09-2019
14:58:12
10-09-2019
Từ 14:58 đến 16:30
2019-09-20 10:14:32Quá hạn 3 ngày
9NS.TCH07A.190911.4925BQLDA- CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ TỈNH LỘ 527B ĐI TRẠM Y TẾ XÃ NGA VỊNH11-09-2019
08:59:01
18-09-2019
Từ 08:59 đến 16:30
2019-09-20 10:14:35Sớm hạn 3 ngày
10NS.TCH07A.190911.4939UBND THỊ TRẤN - HẠ TẦNG TÂY KHU HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN NGA SƠN11-09-2019
14:49:00
18-09-2019
Từ 14:49 đến 16:30
2019-09-20 10:14:39Sớm hạn 3 ngày
--- KHH001A - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
1NS.KHH001A.190814.4357Xóm 2, Xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, Tinh Thanh Hóa14-08-2019
16:58:13
20-08-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-20 10:14:01Sớm hạn 1 ngày
--- KHH002A - Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
1NS.KHH002A.190910.4892nga thủy10-09-2019
09:53:05
10-09-2019
Từ 09:53 đến 16:30
2019-09-20 10:17:43Quá hạn 1 ngày
2NS.KHH002A.190910.4911ba đình10-09-2019
16:15:47
10-09-2019
Từ 16:15 đến 16:30
2019-09-20 10:17:46Quá hạn 1 ngày
--- KHH003A - Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
1NS.KHH003A.190828.4650xóm 5, nga yên28-08-2019
09:52:25
03-09-2019
Từ 09:52 đến 16:30
2019-09-20 10:17:38Quá hạn 8 ngày
--- KHH004A - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
1NS.KHH004A.190718.3747Xã Nga Mỹ18-07-2019
09:44:52
23-07-2019
Từ 09:44 đến 16:30
2019-09-20 10:16:09Quá hạn 1 ngày
2NS.KHH004A.190718.3749Xóm 6, Nga Yên, Nga Sơn18-07-2019
10:49:25
23-07-2019
Từ 10:49 đến 16:30
2019-09-20 10:16:14Quá hạn 1 ngày
3NS.KHH004A.190718.3753xã Nga Lĩnh18-07-2019
11:08:39
23-07-2019
Từ 11:08 đến 16:30
2019-09-20 10:16:17Quá hạn 1 ngày
4NS.KHH004A.190725.3966Xóm 1, Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa25-07-2019
15:45:58
30-07-2019
Từ 15:45 đến 16:30
2019-09-20 10:16:21Sớm hạn 3 ngày
5NS.KHH004A.190726.3973xã Nga Thủy26-07-2019
07:38:24
31-07-2019
Từ 07:38 đến 16:30
2019-09-20 10:16:24Sớm hạn 3 ngày
6NS.KHH004A.190726.3982Xã Nga Hưng26-07-2019
09:39:58
31-07-2019
Từ 09:39 đến 16:30
2019-09-20 10:16:27Sớm hạn 3 ngày
7NS.KHH004A.190726.3997nga thắn26-07-2019
10:50:18
31-07-2019
Từ 10:50 đến 16:30
2019-09-20 10:16:31Sớm hạn 3 ngày
8NS.KHH004A.190726.4003xã NgaTrung26-07-2019
14:56:12
31-07-2019
Từ 14:56 đến 16:30
2019-09-20 10:16:34Sớm hạn 3 ngày
9NS.KHH004A.190726.4013Xóm 1, Nga thanh , Nga Sơn, thanh hóa26-07-2019
16:41:28
01-08-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-20 10:16:38Sớm hạn 4 ngày
10NS.KHH004A.190808.4249xóm nhân sơn, nga phú, nga sơn08-08-2019
09:52:42
13-08-2019
Từ 09:52 đến 16:30
2019-09-20 10:16:41Sớm hạn 3 ngày
11NS.KHH004A.190813.4331xóm 8, nga liên13-08-2019
09:17:03
16-08-2019
Từ 09:17 đến 16:30
2019-09-20 10:16:44Sớm hạn 2 ngày
12NS.KHH004A.190814.4340yên ninh, nga yên14-08-2019
07:04:16
16-08-2019
Từ 16:04 đến 16:30
2019-09-20 10:16:47Sớm hạn 2 ngày
13NS.KHH004A.190819.4441thôn 1, nga thạch19-08-2019
14:20:44
22-08-2019
Từ 14:20 đến 16:30
2019-09-20 10:16:51Sớm hạn 2 ngày
14NS.KHH004A.190819.4457Xóm Nhân Sơn, Nga Phú, huyện Nga Sơn , Tỉnh Thanh Hóa19-08-2019
16:09:48
22-08-2019
Từ 16:09 đến 16:30
2019-09-20 10:16:56Sớm hạn 2 ngày
15NS.KHH004A.190823.4556xóm 25,, nga liên23-08-2019
15:10:21
28-08-2019
Từ 15:10 đến 16:30
2019-09-20 10:17:00Sớm hạn 2 ngày
16NS.KHH004A.190823.4569Xã Nga Hưng23-08-2019
16:46:40
29-08-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-20 10:17:03Sớm hạn 3 ngày
17NS.KHH004A.190826.4585xóm 7, nga thái26-08-2019
10:10:52
29-08-2019
Từ 10:10 đến 16:30
2019-09-20 10:17:06Sớm hạn 3 ngày
18NS.KHH004A.190827.4611xã nga phú27-08-2019
07:54:37
30-08-2019
Từ 07:54 đến 16:30
2019-09-20 10:17:09Sớm hạn 2 ngày
19NS.KHH004A.190827.4616nga bạch27-08-2019
08:52:04
30-08-2019
Từ 08:52 đến 16:30
2019-09-20 10:17:13Sớm hạn 2 ngày
20NS.KHH004A.190827.4624xã Nga Thủy27-08-2019
09:36:51
30-08-2019
Từ 09:36 đến 16:30
2019-09-20 10:17:16Sớm hạn 2 ngày
21NS.KHH004A.190827.4627nga giáp27-08-2019
10:31:01
30-08-2019
Từ 10:31 đến 16:30
2019-09-20 10:17:20Sớm hạn 2 ngày
22NS.KHH004A.190828.4648thôn đông xuân28-08-2019
09:20:55
03-09-2019
Từ 09:20 đến 16:30
2019-09-20 10:17:23Đúng hạn
23NS.KHH004A.190831.4713Xóm 3, Xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa31-08-2019
08:59:17
05-09-2019
Từ 08:59 đến 16:30
2019-09-20 10:17:26Sớm hạn 2 ngày
24NS.KHH004A.190903.4717nga trung03-09-2019
09:16:50
06-09-2019
Từ 09:16 đến 16:30
2019-09-20 10:17:29Sớm hạn 2 ngày
25NS.KHH004A.190904.4754nga yên04-09-2019
11:08:32
09-09-2019
Từ 11:08 đến 16:30
2019-09-20 10:17:32Sớm hạn 3 ngày
--- KHH005A - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
1NS.KHH005A.190729.4031xã Nga Thiện29-07-2019
08:41:09
01-08-2019
Từ 08:41 đến 16:30
2019-09-20 10:14:47Sớm hạn 3 ngày
2NS.KHH005A.190729.4051xã Nga Hải29-07-2019
15:52:27
01-08-2019
Từ 15:52 đến 16:30
2019-09-20 10:14:50Sớm hạn 3 ngày
3NS.KHH005A.190730.4065THỊ TRẤN30-07-2019
09:30:03
02-08-2019
Từ 09:30 đến 16:30
2019-09-20 10:14:54Sớm hạn 1 ngày
4NS.KHH005A.190730.4085xã Nga Hưng30-07-2019
16:02:16
02-08-2019
Từ 16:02 đến 16:30
2019-09-20 10:14:57Sớm hạn 1 ngày
5NS.KHH005A.190731.4091Nga Bạch31-07-2019
09:20:30
05-08-2019
Từ 09:20 đến 16:30
2019-09-20 10:15:01Sớm hạn 2 ngày
6NS.KHH005A.190801.4107tiểu khu ba đình 2 thị trấn nga sơn01-08-2019
15:17:26
06-08-2019
Từ 15:17 đến 16:30
2019-09-20 10:15:04Sớm hạn 2 ngày
7NS.KHH005A.190802.4113xóm 4 xã nga văn , huyện nga sơn, tỉnh thanh hóa02-08-2019
08:36:28
07-08-2019
Từ 08:36 đến 16:30
2019-09-20 10:15:09Sớm hạn 1 ngày
8NS.KHH005A.190802.4128xã Nga Văn02-08-2019
16:21:33
07-08-2019
Từ 16:21 đến 16:30
2019-09-20 10:15:12Sớm hạn 1 ngày
9NS.KHH005A.190806.4178Thôn 4, Nga Mỹ06-08-2019
09:06:36
09-08-2019
Từ 09:06 đến 16:30
2019-09-20 10:15:17Sớm hạn 3 ngày
10NS.KHH005A.190806.4180Xóm 5, nga yên, nga sơn, Thanh hóa06-08-2019
09:30:55
09-08-2019
Từ 09:30 đến 16:30
2019-09-20 10:15:21Sớm hạn 3 ngày
11NS.KHH005A.190806.4185xóm 2, nga mỹ06-08-2019
09:56:21
09-08-2019
Từ 09:56 đến 16:30
2019-09-20 10:15:24Sớm hạn 3 ngày
12NS.KHH005A.190806.4186xóm 2, nga tân, nga sơn, thanh hóa06-08-2019
10:37:50
09-08-2019
Từ 10:37 đến 16:30
2019-09-20 10:15:28Sớm hạn 3 ngày
13NS.KHH005A.190806.4198xã nga Tiến06-08-2019
15:47:06
09-08-2019
Từ 15:47 đến 16:30
2019-09-20 10:15:31Sớm hạn 1 ngày
14NS.KHH005A.190807.4209thôn 4, nga bạch, nga sơn, thanh hóa07-08-2019
08:47:40
12-08-2019
Từ 08:47 đến 16:30
2019-09-20 10:15:35Sớm hạn 2 ngày
15NS.KHH005A.190807.4232thôn hoàng long, nga thủy, nga sơn, thanh hóa07-08-2019
16:18:55
12-08-2019
Từ 16:18 đến 16:30
2019-09-20 10:15:38Sớm hạn 2 ngày
16NS.KHH005A.190808.4247thôn ngoại 2, nga giáp, nga sơn08-08-2019
09:44:24
13-08-2019
Từ 09:44 đến 16:30
2019-09-20 10:15:41Sớm hạn 3 ngày
17NS.KHH005A.190808.4252xóm 2, nga liên, nga sơn08-08-2019
10:26:04
13-08-2019
Từ 10:26 đến 16:30
2019-09-20 10:15:45Sớm hạn 3 ngày
18NS.KHH005A.190808.4255thôn 4 , nga thiện, nga sơn, thanh hóa08-08-2019
10:38:12
13-08-2019
Từ 10:38 đến 16:30
2019-09-20 10:15:48Sớm hạn 3 ngày
19NS.KHH005A.190808.4256thôn hoàng long, nga thủy, nga sơn08-08-2019
10:52:53
13-08-2019
Từ 10:52 đến 16:30
2019-09-20 10:15:52Sớm hạn 3 ngày
20NS.KHH005A.190812.4318ki ốt số 02 chợ huyện nga sơn12-08-2019
15:27:46
15-08-2019
Từ 15:27 đến 16:30
2019-09-20 10:15:56Sớm hạn 1 ngày
21NS.KHH005A.190813.4334xóm 1, phương phú, nga thạch13-08-2019
10:01:16
16-08-2019
Từ 10:01 đến 16:30
2019-09-20 10:15:59Sớm hạn 2 ngày
22NS.KHH005A.190814.4341ki ót 16 chợ huyện14-08-2019
08:36:44
19-08-2019
Từ 08:36 đến 16:30
2019-09-20 10:16:03Sớm hạn 3 ngày
--- KHH024A - Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
1NS.KHH024A.190919.5092HTX NÔNG NGHIỆP NGA VỊNHThôn Tuân Đạo, Xã Nga vịnh, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa19-09-2019
08:47:38
26-09-2019
Từ 08:47 đến 16:30
2019-09-20 10:17:56Từ chối sớm hạn 5 ngày
Tài nguyên môi trường
--- TNH007A - Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
1NS.TNH007A.190828.4645MAI VĂN HẬU - PHẠM THỊ LƯƠNGnga bạch28-08-2019
09:02:26
29-08-2019
Từ 09:02 đến 16:30
2019-09-03 11:20:16Đúng hạn
2NS.TNH007A.190828.4653NGUYỄN THỊ TÂMNGA YÊN28-08-2019
10:48:46
29-08-2019
Từ 10:48 đến 16:30
2019-09-03 11:20:19Đúng hạn
3NS.TNH007A.190829.4665MAI THỊ THƠMnga liên29-08-2019
08:44:58
30-08-2019
Từ 08:44 đến 16:30
2019-09-03 11:20:23Đúng hạn
4NS.TNH007A.190829.4672MAI VĂN THInga an29-08-2019
10:02:48
30-08-2019
Từ 10:02 đến 16:30
2019-09-03 11:20:26Đúng hạn
5NS.TNH007A.190829.4673MAI BÁ VƯƠNGnga hải29-08-2019
10:15:47
30-08-2019
Từ 10:15 đến 16:30
2019-09-03 11:20:30Đúng hạn
6NS.TNH007A.190829.4680NGUYỄN BÁ THẮNGnga hải29-08-2019
15:22:58
30-08-2019
Từ 15:22 đến 16:30
2019-09-03 11:20:34Đúng hạn
7NS.TNH007A.190830.4693NGUYỄN DANH NAMxã nga Trung30-08-2019
08:46:19
03-09-2019
Từ 08:46 đến 16:30
2019-09-03 11:20:38Sớm hạn 1 ngày
8NS.TNH007A.190830.4708MAI VĂN NĂM , HOÀNG THỊ HƯƠNGnga tân30-08-2019
15:05:41
03-09-2019
Từ 15:05 đến 16:30
2019-09-03 11:20:41Đúng hạn
9NS.TNH007A.190903.4714VŨ THỊ HOAnga thủy03-09-2019
07:26:01
03-09-2019
Từ 15:26 đến 16:30
2019-09-03 11:20:44Đúng hạn
10NS.TNH007A.190903.4724NGUYỄN MINH ĐIỆPnga liên03-09-2019
10:15:14
04-09-2019
Từ 10:15 đến 16:30
2019-09-03 11:20:49Sớm hạn 1 ngày
11NS.TNH007A.190903.4727MAI VĂN NGỌC - PHẠM THỊ HỒNGnga thạch03-09-2019
10:25:36
04-09-2019
Từ 10:25 đến 16:30
2019-09-03 11:20:53Sớm hạn 1 ngày
12NS.TNH007A.190903.4728TRẦN VĂN LONGnga mỹ03-09-2019
10:35:05
04-09-2019
Từ 10:35 đến 16:30
2019-09-03 11:20:57Sớm hạn 1 ngày
13NS.TNH007A.190903.4729MAI XUÂN TỴnga thạch03-09-2019
14:12:36
04-09-2019
Từ 14:12 đến 16:30
2019-09-04 14:53:09Sớm hạn 1 ngày
14NS.TNH007A.190903.4734PHẠM VĂN THỂXã Nga An03-09-2019
14:55:05
04-09-2019
Từ 14:55 đến 16:30
2019-09-04 14:53:14Đúng hạn
15NS.TNH007A.190903.4743MAI XUÂN DAnga thành03-09-2019
16:09:28
04-09-2019
Từ 16:09 đến 16:30
2019-09-04 14:53:17Đúng hạn
16NS.TNH007A.190904.4767MỴ DUY MINHnga nhân04-09-2019
15:28:52
05-09-2019
Từ 15:28 đến 16:30
2019-09-09 07:39:38Sớm hạn 1 ngày
17NS.TNH007A.190904.4769PHẠM VĂN CHẤNnga thủy04-09-2019
15:53:18
05-09-2019
Từ 15:53 đến 16:30
2019-09-09 07:39:41Sớm hạn 1 ngày
18NS.TNH007A.190905.4774PHẠM HỒNG SÂMnga an05-09-2019
07:20:41
05-09-2019
Từ 15:20 đến 16:30
2019-09-09 07:39:45Đúng hạn
19NS.TNH007A.190905.4780MAI THỊ HẰNG, VŨ VĂN BIỂUnga thanh05-09-2019
09:00:37
06-09-2019
Từ 09:00 đến 16:30
2019-09-09 07:39:49Sớm hạn 1 ngày
20NS.TNH007A.190905.4800NGUYỄN VĂN TUÁNnga hải05-09-2019
15:26:18
06-09-2019
Từ 15:26 đến 16:30
2019-09-09 07:39:52Sớm hạn 1 ngày
21NS.TNH007A.190905.4801MÃ VĂN NGỌCnga thạch05-09-2019
15:31:41
06-09-2019
Từ 15:31 đến 16:30
2019-09-09 07:39:56Sớm hạn 1 ngày
22NS.TNH007A.190906.4809MAI XUÂN ĐƯƠNGnga an06-09-2019
07:47:14
09-09-2019
Từ 07:47 đến 16:30
2019-09-09 07:39:59Sớm hạn 1 ngày
23NS.TNH007A.190906.4826PHẠM VĂN PHI, TRỊNH THỊ LƯƠNGnga thủy06-09-2019
15:04:19
09-09-2019
Từ 15:04 đến 16:30
2019-09-09 07:40:03Đúng hạn
24NS.TNH007A.190906.4830NGUYỄN VĂN LONGnga hải06-09-2019
15:59:15
09-09-2019
Từ 15:59 đến 16:30
2019-09-09 07:40:06Đúng hạn
25NS.TNH007A.190909.4837ĐÀO VĂN TOÀNnga thanh09-09-2019
08:19:12
10-09-2019
Từ 08:19 đến 16:30
2019-09-10 16:28:42Sớm hạn 1 ngày
26NS.TNH007A.190909.4842MAI VĂN CĂNNGA VỊNH09-09-2019
08:54:32
10-09-2019
Từ 08:54 đến 16:30
2019-09-10 16:28:45Sớm hạn 1 ngày
27NS.TNH007A.190909.4847MAI VĂN VỤNGA THIỆN09-09-2019
09:39:03
10-09-2019
Từ 09:39 đến 16:30
2019-09-10 16:28:48Sớm hạn 1 ngày
28NS.TNH007A.190909.4848TRẦN THỊ HƯƠNGNGA TRƯỜNG09-09-2019
09:48:29
10-09-2019
Từ 09:48 đến 16:30
2019-09-10 16:28:53Sớm hạn 1 ngày
29NS.TNH007A.190909.4852THỊNH VĂN TOẠInga thanh09-09-2019
11:08:38
10-09-2019
Từ 11:08 đến 16:30
2019-09-10 16:28:59Sớm hạn 1 ngày
30NS.TNH007A.190909.4874NINH VĂN TÂNnga trung09-09-2019
16:10:10
10-09-2019
Từ 16:10 đến 16:30
2019-09-10 16:29:02Đúng hạn
31NS.TNH007A.190910.4885PHẠM VĂN MINH (4GCN)nga thành10-09-2019
08:27:31
11-09-2019
Từ 08:27 đến 16:30
2019-09-10 16:29:05Sớm hạn 1 ngày
32NS.TNH007A.190910.4890PHẠM THỊ LUYẾNnga phú10-09-2019
09:37:42
11-09-2019
Từ 09:37 đến 16:30
2019-09-10 16:29:09Sớm hạn 1 ngày
33NS.TNH007A.190910.4907NINH VĂN SỨC (4 HỒ SƠ)tp thanh hóa10-09-2019
15:31:15
11-09-2019
Từ 15:31 đến 16:30
2019-09-16 14:36:39Đúng hạn
34NS.TNH007A.190910.4910MAI VĂN NHÂM (2GCN)TT Nga Sơn10-09-2019
16:09:17
11-09-2019
Từ 16:09 đến 16:30
2019-09-16 14:36:42Đúng hạn
35NS.TNH007A.190911.4920MÃ VĂN GIỚInga thạch11-09-2019
08:30:13
12-09-2019
Từ 08:30 đến 16:30
2019-09-16 14:36:45Sớm hạn 1 ngày
36NS.TNH007A.190911.4932VŨ THỊ HUỆTT Nga Sơn11-09-2019
10:40:27
12-09-2019
Từ 10:40 đến 16:30
2019-09-16 14:36:48Sớm hạn 1 ngày
37NS.TNH007A.190911.4945NGUYỄN THỊ HOATT Nga Sơn11-09-2019
15:49:22
12-09-2019
Từ 15:49 đến 16:30
2019-09-16 14:36:52Đúng hạn
38NS.TNH007A.190912.4972TRẦN VĂN SÙNGnga thạch12-09-2019
14:55:49
13-09-2019
Từ 14:55 đến 16:30
2019-09-16 14:36:55Sớm hạn 1 ngày
39NS.TNH007A.190913.4991TRỊNH VĂN TƯỞNGxã Nga Hưng13-09-2019
08:46:42
16-09-2019
Từ 08:46 đến 16:30
2019-09-16 14:36:59Sớm hạn 1 ngày
40NS.TNH007A.190913.4997NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY(2GCN)xã Nga Hưng13-09-2019
09:58:57
16-09-2019
Từ 09:58 đến 16:30
2019-09-16 14:37:03Sớm hạn 1 ngày
41NS.TNH007A.190913.5003NGUYỄN ĐỨC BẰNGnga tiến13-09-2019
15:02:49
16-09-2019
Từ 15:02 đến 16:30
2019-09-16 14:37:06Đúng hạn
42NS.TNH007A.190913.5004NGUYỄN VĂN DOANHnga trung13-09-2019
15:06:05
16-09-2019
Từ 15:06 đến 16:30
2019-09-16 14:37:09Đúng hạn
43NS.TNH007A.190913.5007DƯƠNG VĂN LÂMNGA BẠCH13-09-2019
15:18:06
16-09-2019
Từ 15:18 đến 16:30
2019-09-16 14:37:13Đúng hạn
44NS.TNH007A.190916.5022TRƯƠNG VĂN HOÀNnga hưng16-09-2019
15:19:40
17-09-2019
Từ 15:19 đến 16:30
2019-09-17 09:37:49Đúng hạn
45NS.TNH007A.190917.5040TRẦN THỊ BÍCH NGỌC, TRẦN VĂN TIÊNnga thái17-09-2019
10:48:00
18-09-2019
Từ 10:48 đến 16:30
2019-09-20 10:11:56Sớm hạn 1 ngày
46NS.TNH007A.190917.5042NGUYỄN HỮU HỢPnga hưng17-09-2019
14:26:40
18-09-2019
Từ 14:26 đến 16:30
2019-09-20 10:11:58Sớm hạn 1 ngày
47NS.TNH007A.190917.5051MAI THỊ LIÊN, HOÀNG MINH HẠnga thủy17-09-2019
16:07:04
18-09-2019
Từ 16:07 đến 16:30
2019-09-20 10:12:01Đúng hạn
48NS.TNH007A.190917.5053MAI THANH HOANTT Nga Sơn17-09-2019
16:11:56
18-09-2019
Từ 16:11 đến 16:30
2019-09-20 10:12:04Đúng hạn
49NS.TNH007A.190917.5055PHẠM XUÂN THÀNHnga vịnh17-09-2019
16:21:12
18-09-2019
Từ 16:21 đến 16:30
2019-09-20 10:12:07Đúng hạn
50NS.TNH007A.190918.5061NGUYỄN THỊ TUYẾTTT Nga Sơn18-09-2019
09:20:51
19-09-2019
Từ 09:20 đến 16:30
2019-09-20 10:12:10Sớm hạn 1 ngày
51NS.TNH007A.190918.5066NGUYỄN TIẾN DỤNGnga liên18-09-2019
10:48:12
19-09-2019
Từ 10:48 đến 16:30
2019-09-20 10:12:13Sớm hạn 1 ngày
52NS.TNH007A.190918.5073HOÀNG VĂN TOẠI, TÔ THỊ NHIÊNnga thủy18-09-2019
14:27:39
19-09-2019
Từ 14:27 đến 16:30
2019-09-20 10:12:16Sớm hạn 1 ngày
53NS.TNH007A.190918.5082MAI THANH HOANTT Nga Sơn18-09-2019
16:26:09
19-09-2019
Từ 16:26 đến 16:30
2019-09-20 10:12:20Sớm hạn 1 ngày
54NS.TNH007A.190919.5091PHẠM VĂN MINHnga phú19-09-2019
08:34:09
20-09-2019
Từ 08:34 đến 16:30
2019-09-20 10:12:23Sớm hạn 1 ngày
55NS.TNH007A.190919.5104MAI VĂN HỘInga mỹ19-09-2019
15:13:06
20-09-2019
Từ 15:13 đến 16:30
2019-09-20 10:12:25Đúng hạn
56NS.TNH007A.190919.5109NGUYỄN THỊ HOAnga thắng19-09-2019
15:45:08
20-09-2019
Từ 15:45 đến 16:30
2019-09-20 10:12:28Đúng hạn
57NS.TNH007A.190920.5120NGUYỄN XUÂN ẢNHnga văn20-09-2019
08:13:39
23-09-2019
Từ 08:13 đến 16:30
2019-09-20 10:12:31Sớm hạn 1 ngày
58NS.TNH007A.190920.5124NGUYỄN HỮU LƯƠNGnga hưng20-09-2019
09:18:15
23-09-2019
Từ 09:18 đến 16:30
2019-09-23 08:14:26Sớm hạn 1 ngày
59NS.TNH007A.190920.5135TRẦN VĂN THÀNHxã Nga Thanh20-09-2019
14:50:03
23-09-2019
Từ 14:50 đến 16:30
2019-09-23 08:14:29Đúng hạn
60NS.TNH007A.190920.5136NGUYỄN VĂN VIỆTnga thành20-09-2019
14:59:17
23-09-2019
Từ 14:59 đến 16:30
2019-09-23 08:14:32Đúng hạn
--- TNH015A - Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
1NS.TNH015A.190827.4623ĐOÀN VĂN HÙNG - ĐÀO THỊ THẢOnga trung27-08-2019
09:18:02
28-08-2019
Từ 09:18 đến 16:30
2019-09-03 11:20:05Quá hạn 2 ngày
2NS.TNH015A.190829.4666MAI VĂN HƯNGnga hưng29-08-2019
09:04:44
30-08-2019
Từ 09:04 đến 16:30
2019-09-03 11:20:10Đúng hạn
3NS.TNH015A.190830.4707 HOÀNG THẾ THẠOxã Nga Văn30-08-2019
14:49:04
03-09-2019
Từ 14:49 đến 16:30
2019-09-04 14:53:21Quá hạn 1 ngày
4NS.TNH015A.190830.4710NGUYỄN HỮU NGHỊ xã Nga Giáp30-08-2019
15:26:48
03-09-2019
Từ 15:26 đến 16:30
2019-09-04 14:53:24Quá hạn 1 ngày
5NS.TNH015A.190903.4715MAI VĂN LƯƠNGnga hưng03-09-2019
08:21:15
04-09-2019
Từ 08:21 đến 16:30
2019-09-04 14:53:27Đúng hạn
6NS.TNH015A.190904.4771HÀ VĂN KHANHnga văn04-09-2019
16:02:34
05-09-2019
Từ 16:02 đến 16:30
2019-09-09 07:40:11Quá hạn 1 ngày
7NS.TNH015A.190905.4789MAI VĂN LƯUNGA GIÁP05-09-2019
10:33:45
06-09-2019
Từ 10:33 đến 16:30
2019-09-09 07:40:15Đúng hạn
8NS.TNH015A.190906.4812VŨ VĂN BIỂNXã Nga Liên06-09-2019
09:10:34
09-09-2019
Từ 09:10 đến 16:30
2019-09-10 16:28:38Đúng hạn
9NS.TNH015A.190909.4855BÙI VĂN HIỂN (2GCN)NGA TRUNG09-09-2019
15:04:14
10-09-2019
Từ 15:04 đến 16:30
2019-09-16 14:37:18Quá hạn 1 ngày
10NS.TNH015A.190909.4854MAI VĂN PHỔTT Nga Sơn09-09-2019
15:00:51
10-09-2019
Từ 15:00 đến 16:30
2019-09-16 14:37:22Quá hạn 1 ngày
11NS.TNH015A.190909.4856TRỊNH VĂN TIẾN (2GCN)NGA MỸ09-09-2019
15:08:46
10-09-2019
Từ 15:08 đến 16:30
2019-09-16 14:37:26Quá hạn 1 ngày
12NS.TNH015A.190909.4857NGUYỄN VĂN THẾ (2GCN)NGA TRUNG09-09-2019
15:12:59
10-09-2019
Từ 15:12 đến 16:30
2019-09-16 14:37:29Quá hạn 1 ngày
13NS.TNH015A.190910.4893DƯƠNG THỊ TÂM nga văn10-09-2019
09:57:46
11-09-2019
Từ 09:57 đến 16:30
2019-09-16 14:37:33Đúng hạn
14NS.TNH015A.190910.4905THỊNH VĂN SƠNnga hải10-09-2019
15:10:52
11-09-2019
Từ 15:10 đến 16:30
2019-09-16 14:37:36Đúng hạn
15NS.TNH015A.190911.4922NGUYỄN THỊ NGAnga liên11-09-2019
08:44:58
12-09-2019
Từ 08:44 đến 16:30
2019-09-16 14:37:40Đúng hạn
16NS.TNH015A.190911.4924MAI HUY TRƯỜNGnga văn11-09-2019
08:53:54
12-09-2019
Từ 08:53 đến 16:30
2019-09-16 14:37:44Đúng hạn
17NS.TNH015A.190911.4947NGUYỄN THỊ HIỀN NGA HƯNG11-09-2019
16:04:49
12-09-2019
Từ 16:04 đến 16:30
2019-09-16 14:37:47Đúng hạn
18NS.TNH015A.190912.4955TRẦN VĂN TÍNTT Nga Sơn12-09-2019
08:47:20
13-09-2019
Từ 08:47 đến 16:30
2019-09-16 14:37:51Sớm hạn 1 ngày
19NS.TNH015A.190912.4959LƯƠNG VĂN ĐÔNG (5 HỒ SƠ)xã Nga Lĩnh12-09-2019
09:16:45
13-09-2019
Từ 09:16 đến 16:30
2019-09-16 14:37:55Sớm hạn 1 ngày
20NS.TNH015A.190912.4973MAI THẾ QUÝnga hải12-09-2019
14:59:21
13-09-2019
Từ 14:59 đến 16:30
2019-09-16 14:37:59Sớm hạn 1 ngày
21NS.TNH015A.190912.4985MAI VÂN NHÂM (2GCN)TT Nga Sơn12-09-2019
16:50:57
16-09-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-20 10:09:37Quá hạn 1 ngày
22NS.TNH015A.190913.4990NGUYỄN TẤT CƯỜNGthị trấn nga sơn13-09-2019
08:38:27
16-09-2019
Từ 08:38 đến 16:30
2019-09-20 10:09:40Quá hạn 1 ngày
23NS.TNH015A.190913.4993PHẠM VĂN VINHnga vịnh13-09-2019
09:07:31
16-09-2019
Từ 09:07 đến 16:30
2019-09-20 10:09:43Quá hạn 1 ngày
24NS.TNH015A.190913.4994NGUYỄN VĂN QUÂNnga vịnh13-09-2019
09:10:02
16-09-2019
Từ 09:10 đến 16:30
2019-09-20 10:12:37Quá hạn 1 ngày
25NS.TNH015A.190916.5021VŨ THỊ LOAN, ĐỖ MINH CHƯƠNGnga hưng16-09-2019
14:24:44
17-09-2019
Từ 14:24 đến 16:30
2019-09-20 10:12:40Đúng hạn
26NS.TNH015A.190916.5023NGUYỄN VĂN TUẤN,nga liên16-09-2019
15:25:24
17-09-2019
Từ 15:25 đến 16:30
2019-09-20 10:12:44Đúng hạn
27NS.TNH015A.190917.5034TRẦN VĂN LIÊNnga liên17-09-2019
09:18:33
18-09-2019
Từ 09:18 đến 16:30
2019-09-20 10:09:48Từ chối sớm hạn 1 ngày
28NS.TNH015A.190917.5045MAI VĂN TÍNnga tiến17-09-2019
15:16:34
18-09-2019
Từ 15:16 đến 16:30
2019-09-20 10:12:48Đúng hạn
29NS.TNH015A.190917.5046HOÀNG VĂN TRUNGnga liên17-09-2019
15:17:43
18-09-2019
Từ 15:17 đến 16:30
2019-09-20 10:12:51Đúng hạn
30NS.TNH015A.190917.5047PHÙNG THẾ KHÁnga giáp17-09-2019
15:27:17
18-09-2019
Từ 15:27 đến 16:30
2019-09-20 10:12:54Đúng hạn
31NS.TNH015A.190917.5056MAI THẾ NHIÊNnga liên17-09-2019
16:38:22
19-09-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-20 10:12:58Sớm hạn 1 ngày
32NS.TNH015A.190919.5093TRỊNH VĂN BẢYnga hưng19-09-2019
09:03:13
20-09-2019
Từ 09:03 đến 16:30
2019-09-20 10:13:02Sớm hạn 1 ngày
33NS.TNH015A.190919.5106NGUYỄN VĂN THẠOnga mỹ19-09-2019
15:22:37
20-09-2019
Từ 15:22 đến 16:30
2019-09-20 10:13:05Đúng hạn
34NS.TNH015A.190919.5107MAI VĂN MÃOnga trung19-09-2019
15:39:52
20-09-2019
Từ 15:39 đến 16:30
2019-09-20 10:13:09Đúng hạn
35NS.TNH015A.190920.5122MAI CHẤN NGANga Thành20-09-2019
08:23:26
23-09-2019
Từ 08:23 đến 16:30
2019-09-20 10:13:12Sớm hạn 1 ngày
36NS.TNH015A.190920.5128TRỊNH TRUNG KIÊNNga Văn20-09-2019
10:12:22
23-09-2019
Từ 10:12 đến 16:30
2019-09-23 08:14:13Sớm hạn 1 ngày
37NS.TNH015A.190920.5129MAI THỊ LỆnga yên20-09-2019
14:04:39
23-09-2019
Từ 14:04 đến 16:30
2019-09-23 08:14:17Sớm hạn 1 ngày
38NS.TNH015A.190920.5131HỒ SỸ NHOnga trung20-09-2019
14:21:06
23-09-2019
Từ 14:21 đến 16:30
2019-09-23 08:14:20Sớm hạn 1 ngày
--- TNH018A - Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.
1NS.TNH018A.190711.3580TRẦN THỊ KHANGxã Nga Thắng11-07-2019
10:02:23
22-08-2019
Từ 10:02 đến 16:30
2019-09-10 16:27:16Sớm hạn 3 ngày
2NS.TNH018A.190716.3693NGUYỄN HỮU NGHĨAxã Ba Đình16-07-2019
15:44:35
27-08-2019
Từ 15:44 đến 16:30
2019-09-10 09:19:15Quá hạn 6 ngày
3NS.TNH018A.190718.3765HÀ THỊ ĐƯƠNGxã Nga Giáp18-07-2019
15:52:11
29-08-2019
Từ 15:52 đến 16:30
2019-09-10 16:27:20Sớm hạn 8 ngày
4NS.TNH018A.190805.4140MAI VĂN HUYxã Nga An05-08-2019
09:24:13
17-09-2019
Từ 09:24 đến 16:30
2019-09-10 16:27:23Sớm hạn 11 ngày
5NS.TNH018A.190806.4189DƯƠNG ANH TUẤNxã Nga Thủy06-08-2019
14:01:28
18-09-2019
Từ 14:01 đến 16:30
2019-09-16 14:33:40Sớm hạn 14 ngày
6NS.TNH018A.190806.4200BÙI CÔNG DOANHtp HCM06-08-2019
15:52:27
18-09-2019
Từ 15:52 đến 16:30
2019-09-10 16:27:27Sớm hạn 6 ngày
7NS.TNH018A.190806.4201MAI THỊ VINHxã Nga Phú06-08-2019
16:05:43
18-09-2019
Từ 16:05 đến 16:30
2019-09-04 14:26:18Sớm hạn 15 ngày
8NS.TNH018A.190809.4294ĐOÀN THỊ HỮU xã Nga Bạch09-08-2019
15:04:03
23-09-2019
Từ 15:04 đến 16:30
2019-09-20 10:09:28Sớm hạn 3 ngày
9NS.TNH018A.190815.4370ĐỖ BÁ TOÁTxã Nga Giáp15-08-2019
14:05:24
27-09-2019
Từ 14:05 đến 16:30
2019-09-20 10:09:31Sớm hạn 8 ngày
10NS.TNH018A.190815.4375PHAN VIỆT DŨNGxã nga An15-08-2019
15:26:19
27-09-2019
Từ 15:26 đến 16:30
2019-09-16 14:33:43Sớm hạn 11 ngày
11NS.TNH018A.190826.4608NGUYỄN VĂN QUÝxã ba đình26-08-2019
16:34:53
09-10-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-03 14:38:51Từ chối sớm hạn 30 ngày
12NS.TNH018A.190904.4760NGUYỄN VĂN BẮC, NGUYỄN VĂN BÍCHthị trấn04-09-2019
14:41:17
16-10-2019
Từ 14:41 đến 16:30
2019-09-10 16:27:30Sớm hạn 27 ngày
--- TNH022A - (Trường hợp cần cấp giấy mới) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
1NS.TNH022A.190626.3269TRẦN VĂN KHÁNH CQ TRẦN VĂN TOẢNxã Nga Thái26-06-2019
17:07:25
11-07-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-10 16:19:02Sớm hạn 5 ngày
2NS.TNH022A.190711.3583MAI VĂN LỰC CQ NGUYỄN VĂN THÀNHxã Nga Mỹ11-07-2019
10:31:05
25-07-2019
Từ 10:31 đến 16:30
2019-09-04 14:21:06Sớm hạn 4 ngày
3NS.TNH022A.190716.3692PHẠM ĐỨC SỐ (CHẾT) TC PHẠM ĐỨC LIÊNxã Ba Đình16-07-2019
15:36:58
30-07-2019
Từ 15:36 đến 16:30
2019-09-04 14:21:10Từ chối quá hạn 25 ngày
4NS.TNH022A.190717.3715NGUYỄN THỊ SÁCH CQ MAI ĐÌNH ANHxã Nga Mỹ17-07-2019
09:55:23
31-07-2019
Từ 09:55 đến 16:30
2019-09-10 16:06:12Sớm hạn 7 ngày
5NS.TNH022A.190717.3717MAI ĐÌNH THẮNG CQ MAI ĐÌNH QUANG; MAI ĐÌNH ĐIỆNxã Nga Mỹ17-07-2019
10:20:22
31-07-2019
Từ 10:20 đến 16:30
2019-09-06 14:13:32Từ chối quá hạn 25 ngày
6NS.TNH022A.190717.3718NGUYỄN THỊ LÝ CQ MAI ĐÌNH ĐIỆN; MAI ĐÌNH QUANGxã Nga Mỹ17-07-2019
10:21:36
31-07-2019
Từ 10:21 đến 16:30
2019-09-06 14:13:28Từ chối quá hạn 25 ngày
7NS.TNH022A.190717.3721PHẠM VĂN HẢO CQ MAI XUÂN KIỀUxã Nga Thiện17-07-2019
14:21:48
31-07-2019
Từ 14:21 đến 16:30
2019-09-10 16:17:33Sớm hạn 6 ngày
8NS.TNH022A.190719.3776MAI XUÂN QUANG CQ HỒ THỊ HUYÊNxã Nga mỹ19-07-2019
07:54:03
02-08-2019
Từ 07:54 đến 16:30
2019-09-10 16:18:58Sớm hạn 4 ngày
9NS.TNH022A.190722.3825NGUYỄN TRÚC LINH CQ NGUYỄN VĂN HẢIthị trấn nga sơn22-07-2019
14:39:16
05-08-2019
Từ 14:39 đến 16:30
2019-09-06 14:13:20Từ chối quá hạn 21 ngày
10NS.TNH022A.190726.3992MAI THỊ HUỆ CQ PHẠM VŨ ANHxã Nga mỹ26-07-2019
10:19:55
09-08-2019
Từ 10:19 đến 16:30
2019-09-10 16:17:37Đúng hạn
11NS.TNH022A.190726.4000NGUYỄN VĂN THU CQ VŨ VĂN HƯƠNG (1)xã Nga Thắng26-07-2019
14:42:29
09-08-2019
Từ 14:42 đến 16:30
2019-09-10 16:17:42Sớm hạn 6 ngày
12NS.TNH022A.190729.4036TRỊNH VĂN SƠN CQ NGUYỄN THỊ TÌNHxã Nga Hưng29-07-2019
10:16:04
12-08-2019
Từ 10:16 đến 16:30
2019-09-10 16:25:53Đúng hạn
13NS.TNH022A.190730.4066ĐẶNG VĂN HOAN CQ TRỊNH TRUNG THUxã Nga Nhân30-07-2019
09:36:48
13-08-2019
Từ 09:36 đến 16:30
2019-09-06 16:51:28Sớm hạn 3 ngày
14NS.TNH022A.190730.4079PHẠM VĂN VINH CQ NGUYỄN HỮU BÍNH(1)thị trấn30-07-2019
14:05:45
13-08-2019
Từ 14:05 đến 16:30
2019-09-04 14:21:42Sớm hạn 4 ngày
15NS.TNH022A.190731.4087PHẠM THỊ LÝ TC PHẠM NGỌC MẠNHxã Nga Trung31-07-2019
07:31:48
14-08-2019
Từ 07:31 đến 16:30
2019-09-10 16:19:06Đúng hạn
16NS.TNH022A.190731.4103LÊ THỊ HÂN CQ PHẠM VĂN HÙNGxã Nga Mỹ31-07-2019
16:45:20
15-08-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-10 16:17:57Sớm hạn 2 ngày
17NS.TNH022A.190805.4167MAI VĂN HÀO TC MAI VĂN XUÂN; MAI THỊ THẢO; MAI XUÂN HỒNG; MAI VĂN SANG(1)xã Nga Thạch05-08-2019
16:21:24
19-08-2019
Từ 16:21 đến 16:30
2019-09-04 14:21:50Sớm hạn 3 ngày
18NS.TNH022A.190806.4191VŨ NGỌC THƠM CQ MAI THỊ KÉNxã Nga Thanh06-08-2019
14:29:17
20-08-2019
Từ 14:29 đến 16:30
2019-09-10 16:25:56Sớm hạn 3 ngày
19NS.TNH022A.190807.4212MAI VĂN HIỂN (CHẾT) TK MAI THỊ NA; MAI VĂN HÙNG; MAI VĂN HẬUxã Nga Thái07-08-2019
10:28:21
21-08-2019
Từ 10:28 đến 16:30
2019-09-10 16:18:02Sớm hạn 4 ngày
20NS.TNH022A.190807.4224NGUYỄN VĂN CÚC TC NGUYỄN THỊ LIÊNxã Nga Bạch07-08-2019
15:14:44
21-08-2019
Từ 15:14 đến 16:30
2019-09-04 14:21:26Đúng hạn
21NS.TNH022A.190808.4262MAI THỊ LUYẾN CQ PHẠM VĂN SỰxã Nga Thạch08-08-2019
15:46:19
22-08-2019
Từ 15:46 đến 16:30
2019-09-10 16:19:09Sớm hạn 3 ngày
22NS.TNH022A.190812.4312PHẠM ĐÌNH ĐẠT (CHẾT) TK PHẠM ĐÌNH ĐẰNGxã Nga Thành12-08-2019
14:00:24
26-08-2019
Từ 14:00 đến 16:30
2019-09-10 09:15:14Sớm hạn 2 ngày
23NS.TNH022A.190812.4321HOÀNG THỊ VÂN CQ PHẠM BÁ HUY ( 2 HỒ SƠ)thị trấn12-08-2019
16:00:29
26-08-2019
Từ 16:00 đến 16:30
2019-09-10 16:18:52Sớm hạn 1 ngày
24NS.TNH022A.190812.4322MAI VĂN CƯỜNG; VŨ XUÂN DỤC CQ VŨ VĂN KHÔI ( 2 HỒ SƠ)xã Nga mỹ12-08-2019
16:04:03
26-08-2019
Từ 16:04 đến 16:30
2019-09-10 16:19:14Quá hạn 8 ngày
25NS.TNH022A.190814.4347VŨ THỊ HOA CQ PHẠM VĂN HƯNGxã Nga An14-08-2019
14:44:13
28-08-2019
Từ 14:44 đến 16:30
2019-09-04 14:21:35Sớm hạn 3 ngày
26NS.TNH022A.190816.4386NGUYỄN HẢI KHANG TC VŨ HÀ XUÂNxã Nga Vịnh16-08-2019
07:34:38
30-08-2019
Từ 07:34 đến 16:30
2019-09-04 14:24:53Đúng hạn
27NS.TNH022A.190819.4423PHÙNG THỊ BÚT CN HÀ VĂN XUYÊNxã Nga An19-08-2019
09:04:50
03-09-2019
Từ 09:04 đến 16:30
2019-09-20 10:07:20Sớm hạn 3 ngày
28NS.TNH022A.190819.4424HOÀNG THỊ QUI CN QUÁCH VĂN HẬUxã Nga An19-08-2019
09:06:23
03-09-2019
Từ 09:06 đến 16:30
2019-09-20 10:07:23Sớm hạn 3 ngày
29NS.TNH022A.190819.4425NGHIÊM VĂN TUẤT TC NGHIÊM VĂN SỬUxã NGA An19-08-2019
09:07:52
03-09-2019
Từ 09:07 đến 16:30
2019-09-20 10:07:27Sớm hạn 3 ngày
30NS.TNH022A.190819.4432NGUYỄN VĂN CÙ ( ĐÃ MẤT) TK NGUYỄN VĂN DIỆUxã Nga Tân19-08-2019
09:23:07
03-09-2019
Từ 09:23 đến 16:30
2019-09-03 14:36:05Từ chối đúng hạn
31NS.TNH022A.190819.4440MAI VĂN THỤnga hưng19-08-2019
10:59:17
03-09-2019
Từ 10:59 đến 16:30
2019-09-20 10:07:31Sớm hạn 2 ngày
32NS.TNH022A.190819.4458VŨ NGỌC KIÊN CN TRẦN VĂN THỌxã Nga Tiến19-08-2019
16:14:12
03-09-2019
Từ 16:14 đến 16:30
2019-09-10 16:18:09Sớm hạn 1 ngày
33NS.TNH022A.190819.4459ĐÕ VĂN HƯỜNG TC ĐỖ VĂN LÈNxã Nga Thạch19-08-2019
16:20:08
03-09-2019
Từ 16:20 đến 16:30
2019-09-10 16:25:59Sớm hạn 1 ngày
34NS.TNH022A.190820.4474NGUYỄN ĐÌNH PHÚ TC NGUYỄN ĐÌNH BÌNHxã Ba Đình20-08-2019
09:45:29
04-09-2019
Từ 09:45 đến 16:30
2019-09-16 14:32:32Sớm hạn 3 ngày
35NS.TNH022A.190820.4482PHẠM THỊ HƯỞNG CQ PHẠM BÁ LIỆUxã Nga Thành20-08-2019
16:03:03
04-09-2019
Từ 16:03 đến 16:30
2019-09-10 16:18:15Sớm hạn 1 ngày
36NS.TNH022A.190821.4501TRẦN THỊ LIÊN CQ NGUYỄN THỊ KHUYÊNxã Nga Phú21-08-2019
16:15:32
05-09-2019
Từ 16:15 đến 16:30
2019-09-10 16:19:23Sớm hạn 3 ngày
37NS.TNH022A.190822.4515MAI VĂN HOÀN; LÊ VĂN TUYÊN CQ MAI VĂN LƯỢNG (2 HỒ SƠ)xã nga mỹ22-08-2019
10:27:33
06-09-2019
Từ 10:27 đến 16:30
2019-09-10 16:26:04Sớm hạn 2 ngày
38NS.TNH022A.190822.4519MAI TUẤN ANH CQ HỒ THỊ HUYỀNxã Nga Bạch22-08-2019
14:34:22
06-09-2019
Từ 14:34 đến 16:30
2019-09-10 16:26:08Sớm hạn 2 ngày
39NS.TNH022A.190822.4520TRẦN VĂN TRÍ CQ NGUYỄN THỊ MÃOTp NB22-08-2019
14:36:49
06-09-2019
Từ 14:36 đến 16:30
2019-09-16 14:32:37Sớm hạn 4 ngày
40NS.TNH022A.190822.4523MAI XUÂN THIỆU (CHẾT) TK MAI THỊ HỮUxã Nga Thắng22-08-2019
15:37:41
06-09-2019
Từ 15:37 đến 16:30
2019-09-10 16:18:36Sớm hạn 1 ngày
41NS.TNH022A.190822.4525LÊ THỊ NGUYỆT CQ MAI VĂN QUYẾTxã Nga Mỹ22-08-2019
15:54:08
06-09-2019
Từ 15:54 đến 16:30
2019-09-10 16:26:12Sớm hạn 6 ngày
42NS.TNH022A.190822.4528HOÀNG THỊ HÒAxã nga Lĩnh22-08-2019
16:35:08
09-09-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-16 09:52:12Sớm hạn 7 ngày
43NS.TNH022A.190823.4535MAI XUÂN LỘC TC MAI THỊ THUẬNxã Nga Nhân23-08-2019
08:57:13
09-09-2019
Từ 08:57 đến 16:30
2019-09-16 14:32:41Sớm hạn 6 ngày
44NS.TNH022A.190823.4538TRƯƠNG KHẮC DŨNG TC TRƯƠNG VĂN THẮNGxã Nga Tân23-08-2019
09:13:02
09-09-2019
Từ 09:13 đến 16:30
2019-09-10 09:12:58Sớm hạn 6 ngày
45NS.TNH022A.190823.4539NGÔ MAI NGA CQ PHAN HÀ TRANGxã Nga An23-08-2019
09:41:58
09-09-2019
Từ 09:41 đến 16:30
2019-09-10 16:26:15Sớm hạn 7 ngày
46NS.TNH022A.190823.4543TRẦN THỊ HOAnga tiến23-08-2019
10:13:49
09-09-2019
Từ 10:13 đến 16:30
2019-09-16 14:32:45Sớm hạn 1 ngày
47NS.TNH022A.190823.4544MAI VĂN DƯƠNGnga tiến23-08-2019
10:17:32
09-09-2019
Từ 10:17 đến 16:30
2019-09-16 14:32:49Quá hạn 1 ngày
48NS.TNH022A.190823.4549LÃ VĂN HUYẾN TC LÃ THÀNH CÔNGxã Nga Thiện23-08-2019
10:40:10
09-09-2019
Từ 10:40 đến 16:30
2019-09-10 16:18:21Sớm hạn 5 ngày
49NS.TNH022A.190823.4550PHẠM THỊ ĐÀO CQ NGHIÊM THỊ HOAxã Nga Thành23-08-2019
10:47:23
09-09-2019
Từ 10:47 đến 16:30
2019-09-10 16:26:21Sớm hạn 5 ngày
50NS.TNH022A.190823.4552TRẦN VĂN TẤT CQ TRẦN VĂN VIxã Nga Phú23-08-2019
14:15:57
09-09-2019
Từ 14:15 đến 16:30
2019-09-10 16:18:26Sớm hạn 2 ngày
51NS.TNH022A.190823.4553NGUYỄN PHI TRƯỜNG CQ PHẠM VĂN ĐỊNHxã Nga Phú23-08-2019
14:27:30
09-09-2019
Từ 14:27 đến 16:30
2019-09-10 09:22:59Sớm hạn 3 ngày
52NS.TNH022A.190823.4559TRỊNH VƯƠNG CHI TC TRỊNH THỊ CHUYÊNxã Nga Nhân23-08-2019
15:45:36
09-09-2019
Từ 15:45 đến 16:30
2019-09-10 16:26:25Sớm hạn 5 ngày
53NS.TNH022A.190823.4567NGÔ THỊ HƯƠNG TC ĐÀO ANH TUẤN (1)xã Nga Hưng23-08-2019
16:38:55
10-09-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-10 16:26:29Sớm hạn 6 ngày
54NS.TNH022A.190826.4571VŨ THỊ NỞ TC MAI THỊ HUÊxã Nga Thành26-08-2019
08:14:36
10-09-2019
Từ 08:14 đến 16:30
2019-09-10 16:26:32Sớm hạn 5 ngày
55NS.TNH022A.190826.4579ĐẶNG VĂN TẠ (CHẾT) TK HỒ THỊ HOẠTxã Nga Thành26-08-2019
09:35:00
10-09-2019
Từ 09:35 đến 16:30
2019-09-10 16:26:36Sớm hạn 4 ngày
56NS.TNH022A.190826.4583NGUYỄN HỮU THANH CQ NGUYỄN VĂN QUANGba đình26-08-2019
10:01:01
10-09-2019
Từ 10:01 đến 16:30
2019-09-16 14:32:53Sớm hạn 5 ngày
57NS.TNH022A.190826.4584LƯU XUÂN TUÂN CQ LƯU VĂN TIẾNnga thắng26-08-2019
10:04:44
10-09-2019
Từ 10:04 đến 16:30
2019-09-16 14:32:56Sớm hạn 4 ngày
58NS.TNH022A.190826.4588NGÔ THANH CHÚC CQ NGUYỄN NGỌC NAM (2 HỒ SƠ)xã Nga Bạch26-08-2019
10:33:10
10-09-2019
Từ 10:33 đến 16:30
2019-09-20 10:07:34Quá hạn 4 ngày
59NS.TNH022A.190826.4589BÙI THỊ THIỆU CQ LÊ VĂN DŨNGxã Nga Bạch26-08-2019
10:38:39
10-09-2019
Từ 10:38 đến 16:30
2019-09-10 16:26:40Sớm hạn 4 ngày
60NS.TNH022A.190826.4590NGUYỄN THỊ TRANG CQ LÃ VĂN NHUNGxã Nga Bạch26-08-2019
10:41:02
10-09-2019
Từ 10:41 đến 16:30
2019-09-10 16:26:44Sớm hạn 4 ngày
61NS.TNH022A.190826.4599MAI THỊ LÃNG TC MAI ĐỨC THÙYxã Nga Thiện26-08-2019
15:07:41
10-09-2019
Từ 15:07 đến 16:30
2019-09-06 14:13:46Từ chối sớm hạn 4 ngày
62NS.TNH022A.190826.4605MAI XUÂN HÙNG CQ LƯU VĂN PHÚCxã Nga Hưng26-08-2019
15:53:49
10-09-2019
Từ 15:53 đến 16:30
2019-09-10 16:18:32Sớm hạn 4 ngày
63NS.TNH022A.190827.4622LÊ VĂN DƯƠNGxã Nga Hưng27-08-2019
09:14:28
11-09-2019
Từ 09:14 đến 16:30
2019-09-16 14:33:00Sớm hạn 2 ngày
64NS.TNH022A.190827.4626MAI VŨ CƯƠNG CQ TRẦN THỊ LỆxã Nga Thủy27-08-2019
10:17:46
11-09-2019
Từ 10:17 đến 16:30
2019-09-16 14:33:03Sớm hạn 1 ngày
65NS.TNH022A.190827.4636MAI VĂN DUYÊN CQ MAI THỊ NGAthị trấn27-08-2019
15:29:47
11-09-2019
Từ 15:29 đến 16:30
2019-09-20 10:07:37Quá hạn 4 ngày
66NS.TNH022A.190828.4639MAI VĂN SÁU TC MAI THỊ NHUNG (1)xã Nga Thủy28-08-2019
07:40:49
12-09-2019
Từ 07:40 đến 16:30
2019-09-10 16:26:47Sớm hạn 5 ngày
67NS.TNH022A.190828.4640LƯU VĂN LỄ TC LƯU VĂN ANxã Nga Thắng28-08-2019
07:53:52
12-09-2019
Từ 07:53 đến 16:30
2019-09-16 14:33:06Sớm hạn 2 ngày
68NS.TNH022A.190828.4651BÙI VĂN HƯNG CN BÙI VĂN CẢNHnga bạch28-08-2019
10:19:19
12-09-2019
Từ 10:19 đến 16:30
2019-09-10 16:26:51Sớm hạn 5 ngày
69NS.TNH022A.190828.4652ĐỖ VĂN THƯỜNG TC ĐỖ VĂN XUYÊNnga bạch28-08-2019
10:23:45
12-09-2019
Từ 10:23 đến 16:30
2019-09-10 16:26:54Sớm hạn 5 ngày
70NS.TNH022A.190828.4655HỘ ÔNG HOÀNG VĂN THUYẾT CN TRẦN THỊ LỤAquảng ninh28-08-2019
14:34:21
12-09-2019
Từ 14:34 đến 16:30
2019-09-20 10:07:49Quá hạn 1 ngày
71NS.TNH022A.190829.4659MAI VĂN HẬU CN NGUYỄN VĂN NGHIÊMnga bạch29-08-2019
08:00:58
13-09-2019
Từ 08:00 đến 16:30
2019-09-20 10:07:52Sớm hạn 4 ngày
72NS.TNH022A.190829.4660MAI THỊ TƯƠI CQ MAI KIM SƠNxã Nga HƯng29-08-2019
08:18:54
13-09-2019
Từ 08:18 đến 16:30
2019-09-16 14:33:09Sớm hạn 6 ngày
73NS.TNH022A.190829.4661ĐÀO TRỌNG KHOÁT TC ĐÀO XUÂN VĂNxã Nga Hưng29-08-2019
08:21:30
13-09-2019
Từ 08:21 đến 16:30
2019-09-10 16:26:58Sớm hạn 6 ngày
74NS.TNH022A.190829.4664MAI VĂN LƯƠNG TC MAI VĂN TOẢNnga hưng29-08-2019
08:35:46
13-09-2019
Từ 08:35 đến 16:30
2019-09-20 10:07:55Sớm hạn 2 ngày
75NS.TNH022A.190829.4667NGUYỄN BÁ SƠN CN NGUYỄN THỊ LÀNHnga trường29-08-2019
09:20:43
13-09-2019
Từ 09:20 đến 16:30
2019-09-16 14:33:13Đúng hạn
76NS.TNH022A.190830.4688TRẦN TRỌNG THƯỞNGxã nga Mỹ30-08-2019
08:16:26
16-09-2019
Từ 08:16 đến 16:30
2019-09-20 10:07:58Đúng hạn
77NS.TNH022A.190829.4679MAI KHẮC ANH; MAI THỊ CA CQ MAI ĐÌNH PHƯƠNG ( 2 HS)xã Nga Yên29-08-2019
14:03:13
13-09-2019
Từ 14:03 đến 16:30
2019-09-10 16:27:01Sớm hạn 4 ngày
78NS.TNH022A.190829.4687HỘ ÔNG LÊ CÔNG KHANH BÀ HOÀNG THỊ THƯỢCnga bạch29-08-2019
16:29:54
13-09-2019
Từ 16:29 đến 16:30
2019-09-20 10:08:01Quá hạn 1 ngày
79NS.TNH022A.190830.4704NGHIÊM THỊ TUYẾT CQ MAI NGỌC KỶXã Nga An30-08-2019
10:37:44
16-09-2019
Từ 10:37 đến 16:30
2019-09-10 16:27:05Sớm hạn 6 ngày
80NS.TNH022A.190830.4706MAI BÁ VƯƠNG CQ LÊ VĂN TĨNHTK 2, Thị trấn30-08-2019
14:10:50
16-09-2019
Từ 14:10 đến 16:30
2019-09-20 10:08:05Quá hạn 3 ngày
81NS.TNH022A.190903.4723ĐÀO VĂN HÙNG TC ĐÀO DUY DIỆU (1)xã Nga Tân03-09-2019
10:13:49
17-09-2019
Từ 10:13 đến 16:30
2019-09-10 16:13:08Sớm hạn 6 ngày
82NS.TNH022A.190903.4732NGUYỄN VĂN CÙ (CHẾT) TC NGUYỄN VĂN DIỆUxã Nga Tân03-09-2019
14:24:55
17-09-2019
Từ 14:24 đến 16:30
2019-09-20 10:08:09Sớm hạn 3 ngày
83NS.TNH022A.190903.4733NGUYỄN THỊ SỢI TC MAI VĂN GIÁxã Nga Giáp03-09-2019
14:39:03
17-09-2019
Từ 14:39 đến 16:30
2019-09-10 09:21:22Sớm hạn 6 ngày
84NS.TNH022A.190904.4746MAI LƯƠNG YÊN, MAI THỊ NUỐN TC MAI VĂN BÌNHTT Nga Sơn04-09-2019
07:52:00
18-09-2019
Từ 07:52 đến 16:30
2019-09-20 10:08:12Sớm hạn 2 ngày
85NS.TNH022A.190904.4747TRẦN VĂN LONG CQ TRẦN THỊ LAN ANHxã Nga Mỹ04-09-2019
09:24:19
18-09-2019
Từ 09:24 đến 16:30
2019-09-20 10:08:18Sớm hạn 1 ngày
86NS.TNH022A.190904.4749ĐỖ ĐÌNH KHÁNH CQ LÊ THỊ NGOANxã Nga Thủy04-09-2019
09:31:06
18-09-2019
Từ 09:31 đến 16:30
2019-09-20 10:08:21Sớm hạn 1 ngày
87NS.TNH022A.190904.4750TRẦN VĂN THÀNH CQ PHẠM THÁI THÀNH; PHẠM THÁI TÂM (2HS)xã Nga Tân04-09-2019
09:34:46
18-09-2019
Từ 09:34 đến 16:30
2019-09-10 16:27:08Sớm hạn 7 ngày
88NS.TNH022A.190904.4763ĐỖ BÁ TÒNGnga giáp04-09-2019
14:55:07
18-09-2019
Từ 14:55 đến 16:30
2019-09-20 10:08:25Sớm hạn 5 ngày
89NS.TNH022A.190904.4764MAI VĂN VỌNG CQ NGUYỄN VĂN BÌNH(2); GIANG CÔNG HOÀN (3GCN)Thái thụy, TB04-09-2019
15:00:15
18-09-2019
Từ 15:00 đến 16:30
2019-09-20 10:08:28Sớm hạn 7 ngày
90NS.TNH022A.190904.4770MAI VĂN THIẾT CQ LÊ THỊ LIÊN (2HS)xã Nga Mỹ04-09-2019
15:55:44
18-09-2019
Từ 15:55 đến 16:30
2019-09-10 16:27:11Sớm hạn 7 ngày
91NS.TNH022A.190905.4783MAI VĂN HÒA TC MAI VĂN GIÁPnga vịnh05-09-2019
09:03:36
19-09-2019
Từ 09:03 đến 16:30
2019-09-20 10:08:32Sớm hạn 6 ngày
92NS.TNH022A.190905.4786NGUYỄN ANH HƯỚNG CQ NGUYỄN KHÁNH DƯxã Nga An05-09-2019
09:46:34
19-09-2019
Từ 09:46 đến 16:30
2019-09-16 14:33:25Sớm hạn 6 ngày
93NS.TNH022A.190905.4787MAI VĂN THI CQ TRƯƠNG VĂN HUỆxã Nga Hưng05-09-2019
10:02:52
19-09-2019
Từ 10:02 đến 16:30
2019-09-20 10:08:35Sớm hạn 2 ngày
94NS.TNH022A.190905.4793NGUYỄN PHÚC DO CQ MAI THÀNH CHUNGxã Nga Thạch05-09-2019
14:28:02
19-09-2019
Từ 14:28 đến 16:30
2019-09-20 10:08:39Sớm hạn 2 ngày
95NS.TNH022A.190905.4796MAI NHỮ SINH CQ MAI NHỮ THẢOxã Nga Yên05-09-2019
15:17:10
19-09-2019
Từ 15:17 đến 16:30
2019-09-20 10:08:43Sớm hạn 4 ngày
96NS.TNH022A.190905.4805MAI VĂN QUYỀN TC MAI THỊ MẬNxã Nga Mỹ05-09-2019
15:54:56
19-09-2019
Từ 15:54 đến 16:30
2019-09-20 10:08:46Sớm hạn 4 ngày
97NS.TNH022A.190906.4819VŨ THỊ HUỆ CQ TRẦN THỊ THANH THỦY (2 HỒ SƠ)Nga Lĩnh06-09-2019
11:05:45
20-09-2019
Từ 11:05 đến 16:30
2019-09-20 10:08:49Sớm hạn 1 ngày
98NS.TNH022A.190906.4820MAI TRỌNG LĨNH CQ HỒ THỊ THẮMxã Nga Thái06-09-2019
14:07:57
20-09-2019
Từ 14:07 đến 16:30
2019-09-16 14:33:29Sớm hạn 5 ngày
99NS.TNH022A.190906.4821PHAN THỊ NGOAN CQ TRƯƠNG VĂN HIỀNxã Nga Thủy06-09-2019
14:39:20
20-09-2019
Từ 14:39 đến 16:30
2019-09-20 10:08:53Đúng hạn
100NS.TNH022A.190906.4824NGÔ THỊ VƯNG TC NGÔ VĂN VƯỢNGxã Nga Thạch06-09-2019
14:58:47
20-09-2019
Từ 14:58 đến 16:30
2019-09-20 10:08:57Sớm hạn 3 ngày
101NS.TNH022A.190906.4825ĐÀO NGỌC BÍCH TC ĐÀO THỊ THỦY (1)xã Nga Tân06-09-2019
15:00:56
20-09-2019
Từ 15:00 đến 16:30
2019-09-20 10:09:00Sớm hạn 3 ngày
102NS.TNH022A.190909.4846MAI HOÀNG CUNG TC MAI PHÚ HẢI; MAI PHÚ ĐÔNGthị trấn09-09-2019
09:38:51
23-09-2019
Từ 09:38 đến 16:30
2019-09-16 14:33:34Sớm hạn 6 ngày
103NS.TNH022A.190909.4862BÙI ĐÌNH BẰNG; BÙI ĐÌNH YÊN; BÙI ĐÌNH HÙNG CQ NGUYỄN VĂN THÀNH (3HS)xã Nga Giáp09-09-2019
15:38:23
23-09-2019
Từ 15:38 đến 16:30
2019-09-20 10:09:04Sớm hạn 2 ngày
104NS.TNH022A.190909.4863MAI VĂ TUẤN CQ MAI VĂN TUẤNxã Nga Giáp09-09-2019
15:41:22
23-09-2019
Từ 15:41 đến 16:30
2019-09-20 10:09:07Sớm hạn 2 ngày
105NS.TNH022A.190909.4865NGUYỄN THỊ THOA TC NGUYỄN THỊ THẢOxã Nga Mỹ09-09-2019
15:54:17
23-09-2019
Từ 15:54 đến 16:30
2019-09-12 15:47:59Từ chối sớm hạn 8 ngày
106NS.TNH022A.190909.4878MAI THẾ LÂM TC MAI VĂN HƯNGxã Nga Nhân09-09-2019
16:21:15
23-09-2019
Từ 16:21 đến 16:30
2019-09-20 10:09:11Sớm hạn 2 ngày
107NS.TNH022A.190910.4886MAI HOÀNG NGỌC CQ VŨ VĂN NHẠthị trấn10-09-2019
09:24:10
24-09-2019
Từ 09:24 đến 16:30
2019-09-20 10:09:15Sớm hạn 6 ngày
108NS.TNH022A.190910.4918MAI XUÂN ĐƯƠNG TC MAI XUÂN TRƯỜNG (1)xã Nga An10-09-2019
17:01:47
25-09-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-20 10:09:18Sớm hạn 7 ngày
109NS.TNH022A.190911.4943BÙI ĐỨC HOẠT CQ NGUYỄN ANH HƯỚNG (2 HỒ SƠ)xã Nga An11-09-2019
15:35:53
25-09-2019
Từ 15:35 đến 16:30
2019-09-20 10:09:21Sớm hạn 5 ngày
--- TNH025A - Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.
1NS.TNH025A.190807.4225UBND XÃ NGA NHÂN 15 LÔxã Nga Nhân07-08-2019
15:19:16
05-09-2019
Từ 15:19 đến 16:30
2019-09-06 14:17:02Đúng hạn
2NS.TNH025A.190815.4376UBND XÃ NGA THÁI 18 LÔxã Nga Thái15-08-2019
15:29:15
13-09-2019
Từ 15:29 đến 16:30
2019-09-10 16:06:04Sớm hạn 9 ngày
3NS.TNH025A.190819.4461NGUYỄN VĂN TĨNH(8 LÔ) XÃ NGA BẠCHxã Nga Bạch19-08-2019
16:32:59
18-09-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-06 14:16:54Từ chối sớm hạn 9 ngày
4NS.TNH025A.190826.4607MAI THỊ HUỆxã Nga Mỹ26-08-2019
16:06:31
24-09-2019
Từ 16:06 đến 16:30
2019-09-10 16:25:47Sớm hạn 12 ngày
5NS.TNH025A.190903.4716UBND XÃ NGA NHÂN 05 LÔxã Nga Nhân03-09-2019
09:05:31
01-10-2019
Từ 09:05 đến 16:30
2019-09-16 14:32:26Sớm hạn 12 ngày
--- TNH026A - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
1NS.TNH026A.190626.3270 NGÔ QUỐC LÂMxã Nga Bạch26-06-2019
17:12:07
08-08-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-06 14:12:33Sớm hạn 20 ngày
2NS.TNH026A.190626.3271NGÔ QUỐC LÂMxã Nag Bạch26-06-2019
17:15:34
08-08-2019
Từ 07:30 đến 16:30
2019-09-06 14:12:29Quá hạn 1 ngày
3NS.TNH026A.190703.3408PHẠM VĂN CHIẾNxã Nga Phú03-07-2019
08:54:10
14-08-2019
Từ 08:54 đến 16:30
2019-09-04 14:20:59Quá hạn 12 ngày
4NS.TNH026A.190716.3685ĐÀO VĂN TUYỆTxã nga Hưng16-07-2019
09:52:15
27-08-2019
Từ 09:52 đến 16:30
2019-09-10 16:25:15Sớm hạn 1 ngày
5NS.TNH026A.190724.3891UBND XÃ NGA VỊNH 06 LÔ TỒN ĐỌNGxã Nga Vịnh24-07-2019
08:44:13
05-09-2019
Từ 08:44 đến 16:30
2019-09-10 16:25:19Sớm hạn 6 ngày
6NS.TNH026A.190731.4088TRẦN VĂN NGỌCxã Nga Thiện31-07-2019
08:12:33
12-09-2019
Từ 08:12 đến 16:30
2019-09-06 14:12:24Từ chối sớm hạn 6 ngày
7NS.TNH026A.190807.4231TRỊNH MAI THỨCxã Ba Đình07-08-2019
16:15:17
19-09-2019
Từ 16:15 đến 16:30
2019-09-20 10:07:03Sớm hạn 1 ngày
8NS.TNH026A.190822.4507UBND XÃ NGA NHÂN NỘP HS 02 HỘ CHÍNH SÁCH ( MAI KHẮC SƠN, NGUYỄN THỊ TRỌNG)xã Nga Nhân22-08-2019
08:03:51
04-10-2019
Từ 08:03 đến 16:30
2019-09-20 10:07:06Sớm hạn 23 ngày
9NS.TNH026A.190830.4702MAI THANH BÌNHxã Nga Mỹ30-08-2019
10:24:30
14-10-2019
Từ 10:24 đến 16:30
2019-09-20 10:07:10Sớm hạn 18 ngày
10NS.TNH026A.190903.4725MAI KHẢ HOAN (ĐẤT NÔNG NGHIỆP: NHẬN CQ CỦA BÀ MAI THỊ ĐÍNH)xã Nga Yên03-09-2019
10:18:05
15-10-2019
Từ 10:18 đến 16:30
2019-09-20 10:07:13Sớm hạn 19 ngày
--- TNH031A - đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
1NS.TNH031A.190822.4518ĐẶNG THỊ XÂMxã Nga Bạch22-08-2019
14:30:39
11-09-2019
Từ 14:30 đến 16:30
2019-09-04 14:20:34Sớm hạn 11 ngày
2NS.TNH031A.190823.4565MAI THANH BÍNHxã Nga Trường23-08-2019
16:27:03
12-09-2019
Từ 16:27 đến 16:30
2019-09-06 16:52:40Sớm hạn 8 ngày
3NS.TNH031A.190826.4575PHẠM VĂN THẾxã Nga Phú26-08-2019
09:23:24
13-09-2019
Từ 09:23 đến 16:30
2019-09-16 14:32:21Sớm hạn 5 ngày
4NS.TNH031A.190827.4635TRẦN VĂN LẠIxã Nga Trường27-08-2019
15:18:43
16-09-2019
Từ 15:18 đến 16:30
2019-09-10 16:25:31Sớm hạn 8 ngày
5NS.TNH031A.190828.4641PHÙNG THỊ HÀxã Nga An28-08-2019
08:14:45
17-09-2019
Từ 08:14 đến 16:30
2019-09-10 16:25:35Sớm hạn 9 ngày
6NS.TNH031A.190828.4646PHẠM THỊ ƯƠMxã Nga An28-08-2019
09:16:35
17-09-2019
Từ 09:16 đến 16:30
2019-09-04 14:19:08Sớm hạn 11 ngày
7NS.TNH031A.190830.4692MAI GIA TOÁNxã nga Yên30-08-2019
08:39:39
19-09-2019
Từ 08:39 đến 16:30
2019-09-10 16:25:38Sớm hạn 8 ngày
8NS.TNH031A.190904.4762DƯƠNG XUÂN CƯỜNG, MAI THỊ LUYỆNnga hưng04-09-2019
14:49:10
23-09-2019
Từ 14:49 đến 16:30
2019-09-10 16:25:42Sớm hạn 10 ngày
--- TNH033A - cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
1NS.TNH033A.190816.4401NGUYỄN THỊ LƯƠNGxã Nga Mỹ16-08-2019
09:58:30
30-08-2019
Từ 09:58 đến 16:30
2019-09-04 14:09:36Sớm hạn 4 ngày
2NS.TNH033A.190823.4563NGUYỄN VĂN SINHxã Nga Thiện23-08-2019
16:06:32
09-09-2019
Từ 16:06 đến 16:30
2019-09-16 14:31:53Quá hạn 5 ngày
3NS.TNH033A.190826.4602MAI THỊ HỒNGxã Nga Trung26-08-2019
15:32:23
10-09-2019
Từ 15:32 đến 16:30
2019-09-16 14:31:57Sớm hạn 1 ngày
4NS.TNH033A.190828.4643HỘ ÔNG TÔ VĂN HỢI - BÀ NGUYỄN THỊ KHUYẾNNGA TRƯỜNG28-08-2019
08:52:43
12-09-2019
Từ 08:52 đến 16:30
2019-09-16 14:32:03Sớm hạn 6 ngày
5NS.TNH033A.190828.4647NGUYỄN VĂN YÊNxã Nga Giáp28-08-2019
09:17:50
12-09-2019
Từ 09:17 đến 16:30
2019-09-04 14:18:24Sớm hạn 6 ngày
6NS.TNH033A.190829.4676MAI HUY HÀxã Nga Văn29-08-2019
10:50:08
13-09-2019
Từ 10:50 đến 16:30
2019-09-16 14:32:07Sớm hạn 5 ngày
7NS.TNH033A.190830.4701NGUYỄN XUÂN HÓAxã Nga Liên30-08-2019
10:21:50
16-09-2019
Từ 10:21 đến 16:30
2019-09-17 07:45:58Sớm hạn 7 ngày
8NS.TNH033A.190903.4719MAI THANH HƯỜNGxã Nga TRung03-09-2019
09:24:26
17-09-2019
Từ 09:24 đến 16:30
2019-09-10 17:05:54Sớm hạn 7 ngày
9NS.TNH033A.190904.4761PHẠM THỊ TIẾNthị trấn04-09-2019
14:44:43
18-09-2019
Từ 14:44 đến 16:30
2019-09-10 17:05:46Sớm hạn 6 ngày
10NS.TNH033A.190905.4795MAI THỊ LÝxã Nga Yên05-09-2019
15:05:05
19-09-2019
Từ 15:05 đến 16:30
2019-09-20 10:06:12Sớm hạn 2 ngày
11NS.TNH033A.190905.4798MAI XUÂN GIANag Thành05-09-2019
15:24:59
19-09-2019
Từ 15:24 đến 16:30
2019-09-20 10:06:15Sớm hạn 1 ngày
12NS.TNH033A.190905.4799MAI VĂN NHIỆMxã Nga Giáp05-09-2019
15:29:13
19-09-2019
Từ 15:29 đến 16:30
2019-09-16 14:32:11Sớm hạn 7 ngày
13NS.TNH033A.190905.4803MAI THẾ NGUYỆTxã Nga Thiện05-09-2019
15:42:51
19-09-2019
Từ 15:42 đến 16:30
2019-09-20 10:06:19Sớm hạn 2 ngày
14NS.TNH033A.190906.4823VŨ THẾ TRƯỜNG (2 HỒ SƠ)xã Nga Thiện06-09-2019
14:52:47
20-09-2019
Từ 14:52 đến 16:30
2019-09-20 10:06:22Sớm hạn 3 ngày
15NS.TNH033A.190909.4836NGUYỄN THỊ HUỆxã Nga HẢi09-09-2019
08:16:11
23-09-2019
Từ 08:16 đến 16:30
2019-09-20 10:06:25Sớm hạn 4 ngày
16NS.TNH033A.190911.4935TRẦN VĂN TUẤN xã Nga Thủy11-09-2019
10:53:10
25-09-2019
Từ 10:53 đến 16:30
2019-09-16 14:32:15Sớm hạn 8 ngày
17NS.TNH033A.190916.5018VŨ VĂN HIỆPxã Nga Phú16-09-2019
11:06:07
30-09-2019
Từ 11:06 đến 16:30
2019-09-20 10:06:29Sớm hạn 7 ngày
18NS.TNH033A.190916.5019LÊ VĂN TUẤNxã Nga Thanh16-09-2019
11:08:27
30-09-2019
Từ 11:08 đến 16:30
2019-09-20 10:06:32Sớm hạn 6 ngày
--- TNH042A - đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.
1NS.TNH042A.190827.4637TRỊNH NGỌC BIÊNXã Nga Văn27-08-2019
16:12:23
23-09-2019
Từ 16:12 đến 16:30
2019-09-10 16:05:57Từ chối sớm hạn 9 ngày
2NS.TNH042A.190910.4895TRẦN THỊ THÚYThị trấn nga sơn10-09-2019
14:19:33
04-10-2019
Từ 14:19 đến 16:30
2019-09-20 10:06:54Sớm hạn 11 ngày
3NS.TNH042A.190911.4927MÃ VĂN LExã Nga Thạch11-09-2019
09:14:57
07-10-2019
Từ 09:14 đến 16:30
2019-09-20 10:06:57Sớm hạn 12 ngày
--- TNH034A - tách thửa hoặc hợp thửa đất.
1NS.TNH034A.190903.4741ĐÀO XUÂN HUÂN (3HS)xã Nga Tiến03-09-2019
15:53:46
01-10-2019
Từ 15:53 đến 16:30
2019-09-16 14:31:46Sớm hạn 10 ngày
Nơi nhận:
- ..................................
- ..................................
- ..................................
- ..................................
- ..................................
- Lưu VT.
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)