Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Huyện Nga Sơn tập trung cao độ hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 13/10/2020 14:57:07

Nhằm tuyên truyền cụ thể, sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. UBND huyện Nga Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SƠN


Số: /UBND-VH

V/v tập trung cao độ hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nga Sơn, ngày tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

- Các Cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;

- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 3363/SVHTTDL-NVVH ngày 02/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung cao độ hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhằm tuyên truyền cụ thể, sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. UBND huyện Nga Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nội dung sau:

I. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử: Từ ngày 08/10/2020.

2. Treo băng zôn, phướn, cắm cờ hồng kỳ, lồng kỳ: Từ ngày 15/10/2020.

3. Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng: Từ ngày 25/10/2020 đến hết ngày 29/10/2020.

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN.

- Hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã;

- Cổng thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã;

- Xe thông tin lưu động;

- Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ Hồng kỳ, lồng cờ, băng zôn (in 2 mặt nền đỏ, chữ vàng), phướn (kích thước: 2,5m x 0,8m);

- Hội nghị, hội diễn, sinh hoạt câu lạc bộ, ngoại khóa, …

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

2. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX!

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX!

4. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

5. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ ngĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh!

7. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

8. Đảng cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh!

10. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh!

11. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân!

12. Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng, thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại!

13. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm phấn đấu sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước vào năm 2045!

14. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng!

15. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

16. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

17. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

18. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện, báo cáo lãnh đạo UBND huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường trọng điểm của huyện: Băng zôn: 10 cái; phướn: 50 cái; cờ hồng kỳ: 150 cái; lồng cờ: 15 cái.

- Xây dựng chuyên mục, viết bài tuyên truyền và cập nhật phán ánh kịp thời các hoạt động trước trong và sau Đại hội trên Đài truyền thanh huyện.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND xây dựng pa nơ và cập nhật phán ánh kịp thời các hoạt động trước trong và sau Đại hội trên Cổng thông tin điện tử huyện.

- Tuyên truyền xe thông tin lưu động.

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.

- Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ hồng kỳ, băng zôn tại cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ, ngoại khóa, …

4. UBND các xã, thị trấn.

- Hướng dẫn các cơ quan, trường học, trạm y tế, doanh nghiệp, nhà văn hóa thôn treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ hồng kỳ, băng zôn và phát động nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng.

- Treo băng zôn, phướn, cờ hồng kỳ... tại các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, các khu, điểm du lịch. Mỗi xã, thị trấn treo 5 băng zôn, 10 phướn, 50 hồng kỳ, 2 lồng cờ.

- Tiếp âm Đài truyền thanh huyện, tăng thời lượng tin bài trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thị trấn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử.

- Tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến thông qua hội nghị, hội thi, sân khấu hóa, ...

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng, hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Phòng Văn hóa và Thông tin (Qua Đồng chí Đinh Thị Nhung- Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin; Mail: nhungđt.ngason@thanhhoa.gov.vn; ĐT: 0931.357.286) vào trước 16 giờ các ngày: 16/10/2020, 26/10/2020.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thường trực Huyện ủy (B/C);

- Chủ tịch UBND huyện (B/C);

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa (B/C);

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TH (B/C);

- Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, TT&DL huyện;

- Lưu: VT, PVH&TT.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Nhữ Đồng

Huyện Nga Sơn tập trung cao độ hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 13/10/2020 14:57:07 (GMT+7)

Nhằm tuyên truyền cụ thể, sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. UBND huyện Nga Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SƠN


Số: /UBND-VH

V/v tập trung cao độ hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nga Sơn, ngày tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

- Các Cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;

- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 3363/SVHTTDL-NVVH ngày 02/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung cao độ hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhằm tuyên truyền cụ thể, sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. UBND huyện Nga Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nội dung sau:

I. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử: Từ ngày 08/10/2020.

2. Treo băng zôn, phướn, cắm cờ hồng kỳ, lồng kỳ: Từ ngày 15/10/2020.

3. Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng: Từ ngày 25/10/2020 đến hết ngày 29/10/2020.

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN.

- Hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã;

- Cổng thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã;

- Xe thông tin lưu động;

- Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ Hồng kỳ, lồng cờ, băng zôn (in 2 mặt nền đỏ, chữ vàng), phướn (kích thước: 2,5m x 0,8m);

- Hội nghị, hội diễn, sinh hoạt câu lạc bộ, ngoại khóa, …

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

2. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX!

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX!

4. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

5. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ ngĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh!

7. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

8. Đảng cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh!

10. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh!

11. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân!

12. Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng, thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại!

13. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm phấn đấu sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước vào năm 2045!

14. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng!

15. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

16. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

17. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

18. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện, báo cáo lãnh đạo UBND huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường trọng điểm của huyện: Băng zôn: 10 cái; phướn: 50 cái; cờ hồng kỳ: 150 cái; lồng cờ: 15 cái.

- Xây dựng chuyên mục, viết bài tuyên truyền và cập nhật phán ánh kịp thời các hoạt động trước trong và sau Đại hội trên Đài truyền thanh huyện.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND xây dựng pa nơ và cập nhật phán ánh kịp thời các hoạt động trước trong và sau Đại hội trên Cổng thông tin điện tử huyện.

- Tuyên truyền xe thông tin lưu động.

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.

- Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ hồng kỳ, băng zôn tại cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ, ngoại khóa, …

4. UBND các xã, thị trấn.

- Hướng dẫn các cơ quan, trường học, trạm y tế, doanh nghiệp, nhà văn hóa thôn treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ hồng kỳ, băng zôn và phát động nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng.

- Treo băng zôn, phướn, cờ hồng kỳ... tại các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, các khu, điểm du lịch. Mỗi xã, thị trấn treo 5 băng zôn, 10 phướn, 50 hồng kỳ, 2 lồng cờ.

- Tiếp âm Đài truyền thanh huyện, tăng thời lượng tin bài trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thị trấn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử.

- Tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến thông qua hội nghị, hội thi, sân khấu hóa, ...

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng, hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Phòng Văn hóa và Thông tin (Qua Đồng chí Đinh Thị Nhung- Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin; Mail: nhungđt.ngason@thanhhoa.gov.vn; ĐT: 0931.357.286) vào trước 16 giờ các ngày: 16/10/2020, 26/10/2020.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thường trực Huyện ủy (B/C);

- Chủ tịch UBND huyện (B/C);

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa (B/C);

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TH (B/C);

- Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, TT&DL huyện;

- Lưu: VT, PVH&TT.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Nhữ Đồng

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm